Σύνοψη

Στην Ευρώπη περίπου 15 εκατομμύρια παιδιά έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (SEN). Συχνά εγκαταλείπουν το σχολείο με ελάχιστα ή καθόλου προσόντα, προτού προχωρήσουν σε εξειδικευμένη κατάρτιση. Τα άτομα με αναπηρίες ή (SEN) είναι πολύ πιθανότερο να είναι άνεργοι ή οικονομικά αδρανείς και ακόμη και όσοι είναι σχετικά επιτυχημένοι στην αγορά εργασίας κερδίζουν συχνά λιγότερο από τους ομολόγους τους. Το παιδί με (SEN) μένει πολύ πίσω στην ανάγνωση-γραφή ή τον υπολογισμό σε σύγκριση με τις διανοητικές του ικανότητες, με το ποσό των ασκήσεων στο σπίτι και στο σχολείο.

Δυστυχώς, υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός περιπτώσεων παιδιών με (SEN) για το θέμα αυτό. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Τμήμα Επικοινωνίας του υποψήφιου FSLI, 32.452 δάσκαλοι θα ήθελαν να λαμβάνουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές για παιδιά με (SEN) και 8697 από αυτούς επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα τους επόμενους 6 μήνες. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αφορά τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και τη χρήση αντισταθμιστικών μέσων στη διδακτική δραστηριότητα (83% των ερωτηθέντων).

Επιπλέον, στη Ρουμανία, στις αρχές του 2016, υιοθετήθηκε ο νόμος 6/2016 για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για την ολοκλήρωση του Εθνικού Εκπαιδευτικού Νόμου αριθ. 1/2011. Σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 473), θα πρέπει να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία εντός 90 ημερών για να δοθεί η απαραίτητη υποστήριξη στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και να καταστεί δυνατή η επιβολή του νόμου ώστε να αλλάξει το καθεστώς αντιμετώπισης αυτών των παιδιών στο ρουμανικό σχολείο. Είναι η πρώτη φορά που η δυσλεξία, η δυσκολία στον υπολογισμό κλπ αναγνωρίζονται από νόμο στη Ρουμανία.

Στην Ελλάδα, όταν ένα παιδί έχει διαγνωστεί με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, ανάλογα με την έκταση του προβλήματος μπορεί να πάει σε ένα ειδικό σχολείο, είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο (Σχολείο Ειδικής Αγωγής και Κατάρτισης – SMAE). Ωστόσο, για διάφορους λόγους, πολλά παιδιά παραμένουν στα κανονικά σχολεία, αφήνοντας το πρόβλημα να επιλυθεί από τους δασκάλους, χωρίς να έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις την κατάλληλη εξειδίκευση ή εργαλεία.

Επίσης, το ιταλικό Υπουργείο Παιδείας, εξέφρασε την ανάγκη παροχής στους εκπαιδευτικούς παιδαγωγικά εργαλεία και μεθοδολογίες προκειμένου να αποκτήσουν πιο αρθρωτές και συνεκτικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με (SEN).

Ενώ ο αριθμός των εκπαιδευτικών στο ιρλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών με (SEN), έχει αυξηθεί τα τελευταία 15 χρόνια, πολλοί εκπαιδευτικοί στερούνται επαρκούς κατάρτισης για τις (SEN) ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους μαθητές με δυσλεξία και άλλες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Με δεδομένη αυτή την κατάσταση, ο κύριος στόχος του MAGIC SENS είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εκπαιδευτών όλων των θεμάτων της εκπαιδευτικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση των νέων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ειδικά γλωσσικά προβλήματα, ADHD (Διαταραχή Υπερκινητικότητας και Έλλειψης Προσοχής), διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και οριακή πνευματικής λειτουργίας.

Δράσεις του Έργου

Δράσεις του Έργου

 • Ενεργοποίηση μιας διαδικασίας σύγκρισης μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο έργο, με βάση μια αποτελεσματική διακρατική συνεργασία που μπορεί να επηρεάσει το πολιτιστικό πρότυπο αναφοράς.
 • Προσδιορισμός ορθών πρακτικών, νομοθεσιών και μεθόδων που σχετίζονται με τα θέματα SEN στις χώρες εταίρους, προκειμένου να εντοπιστούν τα σημαντικότερα και πιο αποτελεσματικά εργαλεία, πρότυπα και πολιτικές που χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν οι διάφορες χώρες.
 • Κοινή χρήση των αποτελεσμάτων μέσω της δημιουργίας ενός εργαλείου SEN για τους εκπαιδευτικούς.
 • Ορισμός και δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας αφιερωμένης σε όλα τα μαθήματα της εκπαιδευτικής αλυσίδας που στοχεύει στην ενίσχυση του δικτύου και στην αύξηση της ποιότητας των ανταλλαγών μεταξύ των εταίρων του έργου καθώς και στη διάδοση και μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Σχεδιασμός και δημιουργία ηλεκτρονικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν τόσο σε απευθείας σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης, προσαρμόζοντάς την στις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις της χώρας.
 • Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στους επαγγελματίες μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, εκστρατειών προώθησης, στοχοθετημένων συναντήσεων, κοινωνικών μέσων και άλλων διαύλων ενημέρωσης.

Η υλοποίηση αυτού του έργου σε διακρατικό και διατομεακό επίπεδο επιτρέπει:

 • Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία των εκπαιδευτικών στον τομέα των SEN.
 • Για να διευκολυνθεί η σταδιακή αλλαγή των διδακτικών μεθοδολογιών από μια στατική / εξωτερική θέση – στην οποία οι δυσκολίες μιας SEN απλώς επιβεβαιώνονται – σε μια πιο δυναμική / ενεργό θέση – στην οποία είναι πραγματικά δυνατό να απαντηθεί στις ανάγκες των σπουδαστών με SEN.
 • Δημιουργία μοντέλων ανταλλαγής και ανταλλαγής ορθών πρακτικών και εμπειριών.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Με στόχο να συμβάλει στον εξορθολογισμό και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μεθοδολογιών για τους νέους με SEN – σε διακρατική και διατομεακή προοπτική – το σχέδιο προβλέπει διάφορες επιχειρησιακές ενέργειες που ξεκινούν από την εμπειρική διερεύνηση των διαφορετικών διδακτικών πρακτικών και καταλήγουν σε τον καθορισμό στρατηγικών προσέγγισης και λειτουργικών εργαλείων για τους εκπαιδευτικούς και την επέκταση της λογικής της διαβαθμισμένης προσέγγισης, με αναφορά στα διαφορετικά πλαίσια, προκειμένου να παρέχεται περισσότερη ποιότητα, χωρίς αποκλεισμούς και στοχοθετημένη παροχή για τα θέματα με SEN με την ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων όλων των θεμάτων της εκπαιδευτικής αλυσίδας.

Στην πραγματικότητα, οι εταίροι πιστεύουν ακράδαντα ότι, παρεμβαίνοντας άμεσα στους επαγγελματίες της εκπαιδευτικής αλυσίδας, αυτό μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας των υπηρεσιών και μιας πιο συνεκτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο συντονισμός και η συνεργασία διαφόρων φορέων (τόσο σε εθνικό όσο και σε εθνικό επίπεδο). σε διεθνές επίπεδο) και να αυξηθεί η διάδοση των γνώσεων και ορισμένα ειδικά εργαλεία για τα θέματα που αφορούν τις SEN μεταξύ των επαγγελματιών της εκπαίδευσης.

Το έργο προβλέπει την υλοποίηση 3 πνευματικών αποτελεσμάτων που θα μεταφραστούν σε τρεις γλώσσες (IT, GR, RO):

 1. SEN Εργαλειοθήκη για τους εκπαιδευτικούς
 2. Online πλατφόρμα
 3. Online εκπαίδευση για τους εκπαιδευτικούς

Εκτός από τα πνευματικά αποτελέσματα, το έργο αναμένεται να έχει αποτελέσματα κατά την εφαρμογή του και μετά την ολοκλήρωσή του είναι τα εξής:

 • τη δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου μεταξύ των εταίρων, και κατά συνέπεια, την ενίσχυση του επιπέδου διεθνοποίησής τους.
 • μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των θεμάτων που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα και τομείς της εκπαιδευτικής αλυσίδας.
 • τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχεται από τους εταίρους και από όλους τους οργανισμούς, και τα θέματα που συμμετέχουν άμεσα και έμμεσα στις δραστηριότητες του έργου, μέσω της διάδοσης των ενδείξεων κοινής προσέγγισης.
 • την ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων και την απόκτηση ειδικών εργαλείων για τους επαγγελματίες των εταίρων και όλων των οργανώσεων και των φορέων που συμμετέχουν άμεσα και έμμεσα στην εκπαίδευση των νέων με SEN προκειμένου να αντιπαραβληθούν τα κενά δημιουργίας και να ενισχυθούν οι αυτόνομες διαδικασίες επιλογής των φοιτητών με SEN.
 • βίντεο με συνεντεύξεις εκπαιδευτικών σχετικά με συγκεκριμένα παραδείγματα επιτυχημένων περιπτώσεων βαθμιαίας προσέγγισης.
 • εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην κινητικότητα της μικρής κατάρτισης του προσωπικού.
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτών (μία ανά χώρα) με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Κατάρτισης και προσαρμογή της στις εθνικές ανάγκες.
Καινοτομία του έργου

Καινοτομία του έργου

Η καινοτομία του MAGIC SENS βρίσκεται στο:

1)Προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και συστηματοποίηση εργαλείων και γνώσεων για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές μέσω μιας διαφανούς επικοινωνίας μεταξύ των θεσμικών θεμάτων και των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική αλυσίδα. Πράγματι, οι δραστηριότητες και οι εκροές που προβλέπονται από το σχέδιο είναι αποτέλεσμα του προβληματισμού και της σύγκρισης μεταξύ των εταίρων του έργου, καθοριζόμενων από δείκτες των συγκεκριμένων εθνικών αναγκών και όλων των θεμάτων και κοινωνικών παραγόντων-κλειδιά που έχουν μια ενοποιημένη εμπειρία στον τομέα αυτό.

Για το λόγο αυτό και με μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, το έργο προτείνει να:

–  Απάντηση στις εξατομικευμένες ανάγκες μέσω στρατηγικών δράσεων συλλογής και ανάλυσης καλών πρακτικών που χρησιμοποιούνται στις συμμετέχουσες χώρες και στην Ευρώπη για τη διδασκαλία στρατηγικών και μεθοδολογιών των θεμάτων με SEN;

– Να συστηματοποιήσουν τις εμπειρίες και τα εργαλεία διδασκαλίας που προέκυψαν υπό μια προοπτική διεθνούς σύγκρισης (οι διάφοροι εμπλεκόμενοι ευρωπαίοι εταίροι) – και διατομεακά (κέντρα κατάρτισης σχολείων – συνδικάτα-διαμορφωτές πολιτικής).

2) Η δημιουργία ενός εργαλείου SEN για τους εκπαιδευτικούς, η ηλεκτρονική κατάρτιση για εκπαιδευτικούς και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η εσωτερική αναγνώριση των συνεργατών στοχεύει στη συλλογή των ορθών πρακτικών στη διδασκαλία των μαθητών με SEN, των εθνικών νόμων, των πολιτικών και των αποτελεσματικών εργαλείων (με σκοπό τη συστηματοποίησή τους σε ενδείξεις), Το Toolkit και 4 Ενότητες της Online Κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και τη διάδοση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των 4 εθνικών εκπαιδευτικών και πολλαπλών εκδηλώσεων.

Αυτό επιτρέπει να παρέμβει με μονοσήμαντο και διαφανή τρόπο και να ευθυγραμμίσει τις προσεγγίσεις και τις παρεμβάσεις προκειμένου να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και να δοθεί η ευκαιρία στους κοινωνικούς φορείς της εκπαιδευτικής αλυσίδας να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν ποιοτικές πληροφορίες και εργαλεία . Επιπλέον, η πλατφόρμα θα συνδέσει τους επαγγελματίες με τον έμμεσο στόχο του έργου, όπως οι νέοι με SEN, οι οικογένειές τους, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, σε μια λογική κοινότητας πρακτικής στην οποία όλα τα εμπλεκόμενα θέματα μπορούν να συμβάλουν στον ορισμό των στρατηγικών και των απαντήσεων στις ανάγκες.

3) Ο συνδυασμός της ίδιας της εταιρικής σχέσης, η οποία προβλέπει τη συμμετοχή φορέων που δραστηριοποιούνται στον εκπαιδευτικό τομέα με διαφορετικές προσεγγίσεις, εμπειρίες και εμπειρίες, είναι αντιπροσωπευτική μιας πληθώρας τομέων, επαγγελματιών και προσεγγίσεων (εκπρόσωποι σχολείων, κέντρα κατάρτισης, κέντρο διάγνωσης και υποστήριξης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπειρογνώμονες επικοινωνίας, ιδιωτικές ενώσεις που ασχολούνται με την κοινωνική πρόνοια). Η διαφορετική σύνθεση και το πολιτιστικό πλαίσιο της εταιρικής σχέσης αντιπροσωπεύουν μια πρόσθετη προστιθέμενη αξία: η ενσωμάτωση μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων σε μια στρατηγική για τη λειτουργία για την υπέρβαση των πολυκομματικών εθνοκεντρικών οραμάτων.

Ομάδες Στόχοι

Ομάδες Στόχοι

Εκπαιδευτικοί / επαγγελματίες που ασχολούνται με άτομα ηλικίας 10-18 ετών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως ειδικές μαθησιακές διαταραχές, ειδικές διαταραχές της γλώσσας, ελλείψεις από την προσοχή και διαταραχή υπερκινητικότητας (ADHD), ήπια διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και οριακή ή οριακή πνευματική λειτουργία . Κάθε δάσκαλος / εκπαιδευτής έχει πρωταρχική ευθύνη για την εκμάθηση κάθε μαθητή της τάξης και διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εξασφάλιση της κάλυψης των ειδικών αναγκών των μαθητών με αναπηρίες και των πρόσθετων αναγκών μάθησης και υποστήριξης. Στην πραγματικότητα, ο ρόλος τους πρέπει να αποτελείται από:

 • τον προσδιορισμό και την ανταπόκριση στις πρόσθετες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών
 • την διευκόλυνση και τον συντονισμό της προσέγγισης για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε μαθητή
 • τον συντονισμό των διαδικασιών σχεδιασμού και παροχής πόρων για φοιτητές με αναπηρία και πρόσθετες ανάγκες μάθησης
 • τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των απαιτούμενων ενεργειών έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στην ποιοτική μάθηση
 • αναπτύσσοντας συνεργατικές συνεργασίες με άλλους εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές, γονείς και φροντιστές, άλλους επαγγελματίες και την ευρύτερη σχολική κοινότητα.

Δυστυχώς, συχνά οι εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές δεν διαθέτουν την κατάλληλη εξειδίκευση ή εργαλεία για να ανταποκριθούν σε όλα αυτά τα βασικά κριτήρια. Για το λόγο αυτό, και με στόχο την ενίσχυση και βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών για την υποστήριξη φοιτητών με SEN, η τελευταία θα εμπλακεί στην διερεύνηση των αναγκών μέσω:

 • ομάδες εστίασης κατά τη διάρκεια των οποίων θα διανεμηθούν ερωτηματολόγια για τον εντοπισμό και την ανάλυση των αρχικών δεξιοτήτων τους σχετικά με το στόχο των ατόμων με SEN,
 • τον ορισμό των μεθοδολογιών που είναι χρήσιμες για τη βελτίωση της απόδοσής τους,
 • τον ορισμό και την παραγωγή του Toolkit που θα αντιπροσωπεύει το Εγχειρίδιο Αναφοράς για την αντιμετώπιση των νέων με SEN,
 • τη συμμετοχή σε σεμινάρια και τον ορισμό της ηλεκτρονικής κατάρτισης και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Όπως προαναφέρθηκε, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργό συνεργασία, η οποία χαρακτηρίζεται από μια συνεχή διαδικασία αντιμετώπισης και των δύο, ενός προβληματισμού σχετικά με το θέμα της συμμετοχικής και ποιοτικής εκπαίδευσης / κατάρτισης για όλους και της συνεχούς επικαιροποίησης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών για τον καθορισμό των κατάλληλων επιχειρησιακών μοντέλων και στρατηγικών, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στον καθορισμό ενός αναγνωρίσιμου προφίλ και ενός ελάχιστου επιπέδου ικανοτήτων για την υποστήριξη ατόμων με SEN σε διατομεακή και διεθνική προοπτική.

Έμμεσος Στόχος

Έμμεσος Στόχος

Χάρη στους διάφορους τύπους και τις πολυάριθμες δραστηριότητες διάδοσης που προβλέπονται, οι έμμεσοι δικαιούχοι, εκτός από τα μέλη των επιτροπών ενδιαφερομένων, είναι:

1) Μαθητές με SEN, οι οικογένειες τους, δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες απασχόλησης στις διάφορες ενδιαφερόμενες χώρες.

2) Εποπτικές αρχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3) Διευθυντές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

4) Εθνικές Ομοσπονδίες και ενώσεις σωματείων για ψυχική υγεία.

5) Επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά.

6)  Οι οργανώσεις για την αγορά εργασίας, για τις οποίες η συνολική βελτίωση των επιδόσεων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των μαθητών με SEN, καθώς και η επιθυμητή αλλαγή στη νοοτροπία και η διαφορετική πολιτισμική προσέγγιση των ενδιαφερομένων του κλάδου είναι ασφαλώς προστιθέμενη αξία.

Το έργο προβλέπει τη συμμετοχή τουλάχιστον 4000 έμμεσων δικαιούχων, ακόμη και αν μία από τις κύριες λειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι να φθάσει χωρίς περιορισμούς σε όσους ενδιαφέρονται για τα θέματα των SEN και τα διάφορα εργαλεία ή τις μεθοδολογίες για τη συγκεκριμένη στήριξή των μαθητών με SEN.